Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO szczesliwarodzina.com

Rozdział 1

Postanowienia ogólne 

§ 1

Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym szczesliwarodzina.com jest prowadzony przez firmę Szczęśliwa Rodzina Maciej Piech z siedzibą w 87-100 Toruń, przy ul. Lindego 15A/M1 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 956-233-68-62 REGON: 380647543

§ 2

Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny:

Szczęśliwa Rodzina Maciej Piech 

ul. Lindego 15A/M1

87-100 Toruń

Poczta elektroniczna:

Adres poczty elektronicznej: kontakt@szczesliwarodzina.com

§ 3

Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

Formularz zamówienia - formularz pozwalający na złożenie zamówienia w Sklepie internetowym

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

Konsument - zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep Internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym szczesliwarodzina.com

Sprzedawca - Maciej Piech, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szczęśliwa Rodzina Maciej Piech z siedzibą w 87-100 Toruń, przy ul. Lindego 15A/M1 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 956-233-68-62 REGON: 380647543

§ 4

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności dotyczące zawierania umów sprzedaży towarów, postępowania reklamacyjnego jak i zasady obowiązujące przy korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), oraz inne właściwe przepisy.

Rozdział 2

Warunki zawarcia umowy sprzedaży

§ 5

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzi sprzedaż szerokiej gamy produktów w tym książek, kalendarz oraz odzieży. Wszystkie produkty dostępne w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Zamówienia są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego.

4. Ceny towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich (waluta PLN) i zawierają podatek VAT. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy ma miejsce w trakcie składania zamówienia.

5. Do każdego produktu zakupionego w naszym Sklepie elektronicznie dostarczamy jako dowód fakturę VAT.

6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Rozdział 3

Sposoby płatności za towar

§ 6

1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności za towar:

a)     przedpłata przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,

b)     podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

2. Płatność przelewem należy dokonać na podane poniżej konto bankowe Sprzedawcy:

PKO BP. Numer rachunku: 17 1020 5024 0000 1202 0201 0908

Rozdział 4

Sposoby, terminy i koszty dostawy

§ 7

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przesyłki dostarczane są w ciągu 24-48 godzin od dnia wydania ich przewoźnikowi.

2. Dostarczenie towaru do kupującego jest odpłatne. Wybór sposobu dostawy ma miejsce w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia.

 

Rozdział 5

Prawo odstąpienia od umowy

§ 8

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi ? od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: sklep@szczesliwarodzina.com lub pisemnie na adres: Szczęśliwa Rodzina Maciej Piech z siedzibą w 87-100 Toruń, przy ul. Lindego 15A/M1

3. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Zakupiony towar prosimy odesłać na adres: Szczęśliwa Rodzina Maciej Piech w 87-100 Toruń, przy ul. Lindego 15A/M1

5. Koszt odesłania towaru obciąża konsumenta.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

a)      świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w § 8 pkt 1,

b)      dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych  nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c)      umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d)     świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e)      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f)       dostarczania prasy,

g)      usług w zakresie gier hazardowych.

Rozdział 6

Reklamacja 

§ 9

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Zawiadomienie dotyczące niezgodności towaru z umową prosimy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: sklep@szczesliwarodzina.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Szczęśliwa Rodzina Maciej Piech z siedzibą w 87-100 Toruń, przy ul. Lindego 15A/M1. W zawiadomieniu prosimy podać następujące informacje: imię i nazwisko Konsumenta, datę zakupu, datę wystąpienia niezgodności, krótki opis niezgodności, żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

4. Towar niezgodny z umową prosimy odesłać na adres Sprzedawcy: Szczęśliwa Rodzina Maciej Piech z siedzibą w 87-100 Toruń, przy ul. Makowa 10.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Klientem.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności: zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobu i terminów zapłaty, zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach w regulaminie, z co najmniej 14 ? dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu stosownej informacji o zmianie regulaminu, a także prześle na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia konta, stosowną informację na temat zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2018 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl